ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за продажба на круизни пътувания и съпътстващи туристически услуги на Д.А.ТРАВЪЛ ЕООД

 

Настоящите Общи Условия за продажба на туристически круизни пътувания и съпътстващи туристически услуги уреждат взаимоотношенията между Д.А.ТРАВЪЛ ЕООД, ЕИК 131555015, ДДС номер BG131555015, със седалище и адрес на управление: гр. София ул.Шандор Петьофи 34 и адрес за кореспонденция гр. София ул.Шандор Петьофи 34, притежаващо Удостоверение за регистрация № 5574 на Министерството на туризма на Република България за извършване на тур-операторска и туристическа агентска дейност с управител Мария Атанасова и потребителите на Интернет страницата (уеб страницата) www.kruizi.datravel.net  (собственост на Д.А.Травъл ЕООД) във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между страните.

Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

Посетител” или “потребител” - физическo лицe, използващo www.kruizi.datravel.net
"Общи условия" - правилата, които посетителят / потребителят на www.kruizi.datravel.net приема при използването му

"Потребител" за целите на настоящите Общи условия е всяко физическо лице ползващо уеб-страницата на компанията и/или сключило договор с Д.А.Травъл ЕООД за круизно пътуване. Потребител е както титуляр по договор за круизно пътуване, така и всеки от придружаващите го хора в договора. Освен ако не следва друго от настоящите Общи условия, от закона и/или от естеството на съответните отношения, придружаващите в круизното пътуване упражняват правата си и изпълняват задълженията си по договора за круизно пътуване чрез титуляра на круизното пътуване.

Круизни пътувания“ са всички круизни пътувания, които потребител закупува, a Д.А.Травъл ЕООД посредничи между потребителя и круизната компания, извършваща круизното пътуване.

 

1. Общи положения
1.1.Тези общи условия уреждат условията за използването на уеб страницата на Д.А.Травъл ЕООД - www.kruizi.datravel.net, във връзка с предоставянето на круизни пътувания, както и урежда правилата и реда, по които Д.А.Травъл ЕООД извършва посредническа дейност за продажбата на круизни пътувания. С приемането им, тези общи условия стават неразделна част от договора за круизно пътуване, който се сключва между Д.А.Травъл ЕООД и потребителя.
1.2. Всяка круизна компания публикувана на тази уеб-страница има допълнителни общи условия, указания и/или правила, свързани с осъществяването на круизно пътуване, като Д.А.Травъл ЕООД ги предоставя на потребителите. Потребителят се задължава да се запознае с всички допълнителни изисквания, указания и/или правила преди подаването на заявка за резервация на круизно пътуване. Ако не бъде уговорено друго, се счита, че към момента на сключване на договор за круизно пътуване потребителят се е запознал с тях и със сключването на договора приема съответните общи условия, указания и/или правила. Д.А.Травъл ЕООД може да изисква и изрично приемане от страна на потребителя на такива допълнителни общи условия, указания и/или правила по подходящ за това начин.
1.3. Страни по закупените чрез Д.А.Травъл ЕООД круизни пътувания са потребителят от една страна и круизната компания от друга страна. Правата и задълженията при сключен договор за круизно пътуване възникват директно както за потребителя, така и за доставчика на услугата.
1.4. Когато освен круизно пътуване, потребителят закупува чрез Д.А.Травъл ЕООД отделно и други туристически или посреднически услуги, по отношение на такива други туристически или посреднически услуги се прилагат отделно други условия и приетите от потребителя общи условия за тези други туристически или посреднически услуги (ако има такива).
 
 
2. Условия при записване на круизно пътуване през уеб-страницата на Д.А.Травъл ЕООД - www.kruizi.datravel.net
 
2.1. За всяко круизно пътуване, което туроператорът предлага на уеб-страницата си, се предоставя допълнително описание на круизното пътуване, в което посочва информацията, която се предоставя на Д.А.Травъл ЕООД във връзка с круизното пътуване от круизната компания - организатор на круиза.
2.2. Въз основа на описанието на круизно пътуване в съответната оферта на уеб-страницата, потребителят може да подаде онлайн заявка за резервация на круизното пътуване, след като маркира поле „Запознах се и приемам общите условия за пътуване и общите условия на круизната компания“. Чрез подаване на заявка през уеб-страницата потребителят изявява желание за пътуване и сключване на договор.
2.3. Заедно с подаването на онлайн заявка за резервация на круизно пътуване, от потребителя може да се изисква заплащане на част или цялата сума за заявеното круизно пътуване. В такъв случай заявката се счита за подадена след получаването на необходимото плащане от Д.А.Травъл ЕООД.
2.4. Максимално бързо от подаването на заявка за резервация Д.А.Травъл ЕООД извършва проверка на наличните места за съответното круизно пътуване съгласно изискванията на потребителя, посочени в заявката му за резервация. Когато туроператорът не може да изпълни заявката на потребителя, предлага на потребителя подходящи алтернативни места (ако такива са налични) на същия круизен кораб за същата или близка дата, срещу същата или, съответно, по-ниска или по-висока цена. В случай, че потребител е извършил плащане, а Д.А.Травъл ЕООД не може да потвърди наличността на места, последния възстановява получената от потребителя сума в рамките на 2 работни дни.
2.5. Когато Д.А.Травъл ЕООД може да изпълни заявката на потребителя, включително при направен от потребителя избор, потвърждава чрез електронно писмо резервацията на круизното пътуване. В потвърждението за резервирано круизно пътуване (наричано по-долу „Потвърждение“) Д.А.Травъл ЕООД посочва цялата информация за резервираното от потребителя круизно пътуване, с която разполага. Потвърждението за резервирано круизно пътуване заедно с настоящите Общи условия и приетите от потребителя изисквания, указания и/или правила на круизната компания съставляват сключения с потребителя договор за круизно пътуване. Договорът се счита за сключен от момента на получаване на Потвърждението за резервирано круизно пътуване от потребителя и след заплащане на част от или цялата сума за заявеното круизно пътуване от страна на потребителя, в зависимост от условията на конкретното пътуване или според сроковете, които круизната компания налага. За място на сключване на договора се счита адресът на управление на Д.А.Травъл ЕООД.
 
3. Условия при записване на круизно пътуване по телефон, електронна поща или в офис на Д.А.Травъл ЕООД
 
3.1. Извън случаите по предходния раздел, потребител може да резервира круизно пътуване въз основа на индивидуално запитване на място в офис, по телефон или чрез електронна поща. В такъв случай договорът за круизно пътуване се сключва в офис на Д.А.Травъл ЕООД или се разменя по електронен път. 3.2. При отправянето на индивидуално запитване за круизно пътуване по телефон, Д.А.Травъл ЕООД проверява дали може да предложи желаното круизно пътуване съгласно изискванията на потребителя и: а/ съобщава на потребителя условията на круизното пътуване (ако може да предложи такова) устно по телефона; б/ при приемане на условията на круизното пътуване от страна на потребителя съгласно т. а/, изпраща на посочения от потребителя електронен адрес Потвърждение за резервирано круизно пътуване заедно с настоящите Общи условия и изискванията, указанията и/или правилата на круизната компания.
3.3. Потребителят може да изрази приемането на условията на круизното пътуване съгласно Потвърждението за резервирано круизно пътуване чрез изпълнение на задължения и/или упражняване на права по круизното пътуване. Във всички случаи пълното или частичното заплащане на цената на круизното пътуване се счита за изрично приемане от страна на потребителя на условията на договор за круизно пътуване със съдържанието на Потвърждението за резервирано круизно пътуване, настоящите Общи условия и изискванията, указанията и/или правилата на круизната компания.
3.4. Настоящият раздел се прилага съответно и когато договорът за круизно пътуване се сключва в офис на Д.А.Травъл ЕООД. В такъв случай на място се проверяват наличните свободни места съобразно изискванията на потребителя и се издава и предоставя в писмена форма на потребителя Потвърждение за резервирано круизно пътуване, което се подписва от потребителя и към което се прилагат настоящите Общи условия. Потвърждението, настоящите Общи условия и приетите от потребителя изисквания, указания и/или правила на круизната компания съставляват договора за круизно пътуване, сключен с потребителя. Служителите на Д.А.Травъл ЕООД се считат за упълномощени да сключват договори за круизни пътувания по силата на настоящите Общи условия и чл. 30, ал. 2, изр. 2 от Търговския закон.
 
4. Общи положения за осъществяване на круизно пътуване
 
4.1. Заявка за резервация на круизно пътуване може да се подава, съответно договор за круизно пътуване може да се сключва винаги най-малко за един пълнолетен потребител. Във всяка една каюта задължително се настанява минимум един пълнолетен потребител.
4.2. Когато се сключва договор за круизно пътуване за няколко потребителя, договорът се сключва чрез Д.А.Травъл ЕООД с единия от пътуващите, който ще бъде титуляр по круизната резервация. Титулярът на круизното пътуване посочва имената и другите необходими данни за останалите потребители - придружаващи го на круизното пътуване. Съответно в договора за круизно пътуване се счита, че титулярът декларира, че:
а/ е упълномощен от всеки един от придружаващите го в круизното пътуване да подаде заявката за резервация, съответно да сключи договора за круизно пътуване, като посочи съответния придружаващ като такъв, както и да предостави на Д.А.Травъл ЕООД личните данни, чрез които съответният придружаващ се индивидуализира;
б/ е информирал всеки един от придружаващите го в круизното пътуване за и всеки един от придружаващите е приел условията на договора за посредничество и договора круизно пътуване, включително настоящите Общи условия и изискванията, указанията и/или правилата на круизната компания;
в/ се задължава да информира придружаващите го в круизното пътуване за всички обстоятелства, свързани със сключването, изменението, изпълнението, прекратяването или развалянето на договора за круизно пътуване и за всички техни съответни права и задължения.
4.3. За целите на договора за круизно пътуване всички изявления на и до титуляра на круизното пътуване, ще ползват и ще задължават и придружаващите в круизното пътуване. Заплащането на цени за круизни пътувания, възстановяването на пари и изплащането на обезщетения чрез Д.А.Травъл ЕООД ще се извършва чрез титуляра на круизното пътуване, за сметка на придружаващите, за които съответните плащания се отнасят.
4.4. Д.А.Травъл ЕООД посочва цената на всяко круизно пътуване в описанието на круизното пътуване във валутата, която използва съответната круизна компания; в Потвърждението за резервирано круизно пътуване сумата е посочена в български лева и/или във валутата, в която круизното пътуване се предлага от круизната компания или съответния туроператор.
4.5. Когато цената на круизно пътуване е посочена в чуждестранна валута, потребителят може да заплати цената на пътуването както в съответната валута, така и в съответстващата й цена в лева.
4.6. В описанието на круизното пътуване и/или в Потвърждението за резервирано круизно пътуване, Д.А.Травъл ЕООД посочва срок, в който потребителят е длъжен да заплати цялата цена за круизното пътуване. Д.А.Травъл ЕООД обикновено изисква заплащане на депозит в размер на 30% от цената на заявеното круизно пътуване при подаването на онлайн заявката за резервация, съответно при сключването на договор за круизно пътуване в офис на Д.А.Травъл ЕООД. Във всички случаи потребителят е длъжен да заплати останалата част от цената на круизното пътуване не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни преди началната дата на пътуването, освен ако не е посочено друго условие.
4.7. Когато плащането се извършва по банков път или по друг начин, при който не се получава незабавно потвърждение за постъпването на сумата по сметката на Д.А.Травъл ЕООД (или за безусловното задължаване на сметката на потребителя), потребителят е длъжен да извърши плащането така, че сметката на Д.А.Травъл ЕООД да бъде заверена със сумата на плащането в рамките на посочения срок за заплащане на цената за круизното пътуване.
4.8. Ако потребителят не заплати пълния размер на цената за круизно пътуване в необходимия срок, се счита, че потребителят се отказва от договора за круизно пътуване, резервацията му се анулира и той дължи заплащане на съответната неустойка.
4.9. Освен ако не е посочено друго в Потвърждението за резервирано круизно пътуване, или в изискванията, указанията и/или правилата на круизната компания, извършваща круизното плаване, потребителят не може да се отказва от закупеното круизно пътуване, без да дължи неустойка за това. Потребителят може по всяко време да се откаже от договора за круизно пътуване изрично като заплати съответната неустойка. Във всички такива случаи, доколкото пълно или частично възстановяване на заплатени от потребителя суми е допустимо съгласно условията на продукта на круизна компания, Д.А.Травъл ЕООД ще положи всички усилия да възстанови максимална част от направените от потребителя разходи.
4.10. Освен ако не е посочено друго в описанието на круизно пътуване или в изискванията, указанията и/или правилата на круизната компания, извършваща круизното плаване, потребителят не може да преотстъпва круизното пътуване, за което е сключил договор, на трети лица.
4.11. Ако не е посочено друго в Потвърждението за резервирано круизно пътуване или в изискванията, указанията и/или правилата на круизната компания, извършваща круизното плаване, потребителят дължи неустойка за отказ от договора за круизно пътуване, както следва:
а/ при отказ от договора не по-късно от 45 дни преди датата на отплаване на круизния кораб - неустойка в размер на заплатения депозит;
б/ при отказ от договора от 44 до 31 дни преди датата на отплаване на круизния кораб - неустойка в размер на 50% от цената на круизното пътуване;
в/ при отказ от договора от 29 до 15 дни преди датата на отплаване на круизния кораб - неустойка в размер на 75% от цената на круизното пътуване;
г/ при отказ от договора 14 или по-малко дни преди датата на отплаване или неявяване на пристанище за качване на кораба - 100% от цената на круизното пътуване.
4.12. В качеството си на туристически агент Д.А.Травъл ЕООД не носи отговорност за неизпълнението или неточното изпълнение на задължения по договора за круизно пътуване от страна на круизната компания, извършваща круизното плаване. Независимо от това Д.А.Травъл ЕООД ще съдейства на потребителя при предявяването на рекламации съгласно т. 4.13, 4.14, 4.15 и 4.16 по-долу.
4.13. Всеки потребител има възможност да предяви рекламация за неизпълнение или неточно изпълнение на договора за круизно пътуване пред капитана и екипажа на круизния кораб по време на круизното пътуване и пред круизната компания чрез Д.А.Травъл ЕООД след завръщането от круизното пътуване.
4.14. Когато рекламации се предявяват чрез Д.А.Травъл ЕООД, туроператорът отнася рекламациите до круизната компания. В качеството си на посредник, Д.А.Травъл ЕООД ще съдейства доколкото е възможно за удовлетворяването на претенцията на потребителя, но не се ангажира самостоятелно да удовлетвори такава претенция.
4.15. Когато претенциите/рекламациите на потребителя не бъдат удовлетворени по време на круизното пътуване, потребителят може да формулира съответната претенция/рекламация писмено, както по време на пътуването, така и след завръщането си от пътуването.
4.16. Рекламации следва да се отправят в най-кратък срок след възникването на претенцията на потребителя. Във всички случаи, рекламации чрез Д.А.Травъл ЕООД могат да се предявяват не по-късно от 7 (седем) дни след завръщането на потребителя от круизното пътуване.
4.17. Потребителят и всички пътуващи с него на круизно пътуване следва да имат предвид следните специфични условия за провеждането на всяко круизно пътуване:
а/ Всеки пътуващ задължително трябва да притежава валиден документ за самоличност спрямо условията на съответната круизна компания и държавите, които ще посещава (лична карта или международен паспорт).
б/ При маршрути, за които е необходима виза за всички или част от дестинациите, Д.А.Травъл ЕООД не гарантира получаването на такава. Д.А.Травъл ЕООД може единствено да поеме ангажимент, срещу допълнително заплащане, да осигури необходимите формуляри и да внесе исканите от потребителя документи пред компетентните органи и служби с оглед издаването на виза. Отказът от круизното пътуване поради отказана входна виза за някоя от страните по маршрута се третира съгласно общите правила за отказ и не освобождава потребителя от ангажимента да заплати необходимата неустойка за анулиране на круизното пътуване.
в/ Непълнолетните лица и лицата, поставени под ограничено запрещение, пътуващи с един родител или без родител или попечител, задължително трябва да притежават и представят на граничните власти пълномощно, удостоверяващо съгласието на родителите/другия родител или попечителя за пътуване зад граница. Пътуващите малолетни лица и лицата, поставени под пълно запрещение, винаги следва да бъдат придружавани от единия родител с пълномощно от другия или да бъдат придружавани и от двамата им родители или от настойника им.
4.18. Няма да е налице неизпълнение или лошо изпълнение на договора за круизно пътуване, когато круизното пътуване не може да бъде проведено съгласно първоначално предвидения график/маршрут поради непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключването на договора. Такива възможни промени в графика/маршрута включват, но не се изчерпват с:
а/ промяна на пристанищата на маршрута поради лошо време в първоначално планираните дестинации, политически проблеми и др.;
б/ пропускане на пристанища при бурно море; в/ съкращаване на престой в определено пристанище поради спецификите на пристанището и транспортирането на хората от кораба до брега и обратно и т.н.
 
5. Допълнителни услуги, свързани с осъществяване на круизното пътуване
 
5.1. След сключването на договор за круизно пътуване и след заплащане на пълния размер на дължимата цена за круизното пътуване от страна на потребителя, Д.А.Травъл ЕООД издава и предоставя на потребителя круизен билет за осъществяване на круизното пътуване.
5.2. Потребителят сам отговаря за придвижването си до пристанището, от което започва круизното пътуване, както и от пристанището, до което приключва пътуването.
5.3. Във връзка със закупено круизно пътуване, всеки потребител може да закупи чрез Д.А.Травъл ЕООД допълнителни услуги, свързани с круизното пътуване, като самолетен билет, трансфер, хотелско настаняване, фериботен билет, застраховка и др. Д.А.Травъл ЕООД посредничи в продажбата на такива допълнителни услуги единствено по желание и по инициатива на потребителя в качеството си на туристически агент.
 
6. Предоставяне на лични данни
 
Със сключването на договора за круизно пътуване потребителят дава съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Д.А.Травъл ЕООД за целите на изпълнението на задълженията му по договора, както и да бъдат предоставяни на трети лица (круизната компания, застрахователи, подизпълнители, туроператори и др.) със същата цел. С предоставянето на изискуемите лични данни на потребителя - страна по договора за круизно пътуване, придружаващите го лица дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат предоставени на Д.А.Травъл ЕООД и обработвани и предоставяни на трети лица съгласно предходното изречение. Повече информация за начина на съхранение и какви точно данни са необходими в зависимост от закупената туристическа услуга, можете да прочетете тук: https://kruizi.datravel.net/privacy
 
7. Кореспонденция
 
Цялата кореспонденция между Д.А.Травъл ЕООД и потребител във връзка със сключването, изпълнението, развалянето или прекратяването на договор за круизно пътуване следва да бъде осъществявана в писмена форма. Писмена форма е необходима и за цялата кореспонденция, свързана с изпълнението, развалянето и прекратяването на договор за круизно пътуване. Писмената форма ще се счита за спазена, ако кореспонденцията се води по електронна поща, при спазване на следните изисквания:
а/ изявленията на потребителя са изходящи от посочения от потребителя и отразен в Потвърждението за резервирано круизно пътуване електронен адрес на потребителя и са адресирани до следния електронен адрес на Д.А.Травъл ЕООД: kruizi@datravel.net Възможно е да бъдат посочени и повече адресати с имейл адрес с домейн (разширение) @datravel.net или @atgtravel.com
б/ изявленията на Д.А.Травъл ЕООД са адресирани до посочения от потребителя и отразен в Потвърждението за резервирано круизно пътуване електронен адрес на потребителя; всички електронни съобщения, изходящи от електронен адрес с домейн kruizi@datravel.net ще се считат за направени от името на Д.А.Травъл ЕООД.
Съобщенията, изпратени по електронна поща ще се считат за получени:
а/ в деня на изпращането им, ако са изпратени до 18:00 ч. в работен ден, или
б/ в първия работен ден, следващ деня на изпращането им, ако са изпратени в почивен ден или след 18:00 ч. в работен ден.
Телефонната или друга устна кореспонденция между страните следва да бъде потвърдена (повторена) в писмена форма съгласно предходните точки. За дата на телефонната или друга устна кореспонденция ще се счита датата на потвърждаването (повтарянето) й в писмена форма.
 
8. Разрешаване на спорове
 
Всички спорове между Д.А.Травъл ЕООД и потребител, възникнали във връзка със сключен договор за круизно пътуване, ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнасян до компетентния съд в гр. София.
 
9. Субсидиарност
 
По всички неуредени в настоящите Общи условия и в сключения с потребител договор за круизно пътуване въпроси се прилагат правилата на Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и другите приложими нормативни актове в областта на гражданското, търговското и потребителското право. В случай на противоречие между разпоредбите на договора за круизно пътуване, включително тези Общи условия, и изисквания, указания и/или правила на круизната компания, извършваща круизното пътуване (ако има такива), водещи ще бъдат изискванията, указанията и/или правилата на круизната компания. В случай на противоречие между индивидуалните уговорки в договор за круизно пътуване, отразени в Потвърждението за резервирано круизно пътуване, и настоящите Общи условия, водещи ще бъдат индивидуалните уговорки в договора за круизно пътуване.
 
10. Можете да използвате следните данни за връзка:
 
За контакт с Д.А.Травъл ЕООД: 0878 278 002 или по електронен път на kruizi@datravel.net
 
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg
kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
 
© CRUISEHOST Solutions V4.1386